Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.gogirl.com.pl
określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Zastrzeżenia

§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.gogirl.com.pl

Sprzedawca – Monika Krawiec, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AWANGARDA GROUP Monika Krawiec, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7342454587 , nr REGON 492831837, 33-300 Nowy Sącz, Malczewskiego 2.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres siedziby firmy: 33-300 Nowy Sącz, Malczewskiego 2.

Adres do zwrotów i reklamacji: AWANGARDA GROUP, 33-300 Nowy Sącz, Malczewskiego 2

Adres e-mail:

Numer telefonu: 18 547 77 77

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

• urządzenie z dostępem do Internetu

• przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

2. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

ING Bank Śląski
Numer rachunku: 73 1050 1722 1000 0092 8949 6763

3. Za pomocą płatności elektronicznej w systemie Przelewy 24

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

5. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

6. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

7. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 7 – 30 dni roboczych. Ze względu na ręczną produkcję we Włoszech.

3.  Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

•   Za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

•   Za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL

•   Za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx

•  Do paczkomatów InPost

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

• w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

• w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: STUDIO AWANGARDA, 33-300 Nowy Sącz, Malczewskiego 2 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

•  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

•  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

1. W przypadku towarów zakupionych od dnia 01.01.2023 r. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. W przypadku towarów zakupionych do dnia 31.12.2022 r. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę towaru, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Kupującemu towaru.

2. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową/ wadliwy Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w tym dotyczącymi gwarancji, o ile gwarancja została udzielona, oraz postanowieniami Regulaminu.

3. W przypadku towarów zakupionych od dnia 01.01.2023 r., składając reklamację Kupujący jest uprawniony w szczególności do:

a) żądania doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego wymianę lub naprawę. Jeśli wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową (wymiana/naprawa) byłby niemożliwy lub wymagałby od Sprzedawcy nadmiernych kosztów, Sprzedawca może dokonać wymiany towaru – zamiast żądanej przez Kupującego naprawy lub dokonać naprawy towaru – zamiast żądanej przez Kupującego wymiany. Jeśli zarówno naprawa jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby od Sprzedawcy nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową w wybrany przez Kupującego sposób, tj. poprzez naprawę lub wymianę. Wówczas Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.

b) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny (ze wskazaniem do jakiej kwoty) lub odstąpienia od umowy, jeśli:

• Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany towaru lub w stosownych przypadkach nie dokonał naprawy lub wymiany zgodnie z przepisami lub odmówił naprawy lub wymiany z uwagi na to, że były niemożliwe lub wymagały nadmiernych kosztów;

• brak zgodności towaru z umową występuje nadal pomimo, że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową (poprzez jego wymianę lub naprawę);

• brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany towaru;

• Sprzedawca oświadczył, że nie doprowadzi towaru do zgodności z umową (poprzez wymianę lub naprawę) w rozsądnym czasie lub bez poważnych niedogodności dla Kupującego lub jasno wynika to z okoliczności; przy czym Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli brak zgodności z umową jest nieistotny.

W przypadku towarów zakupionych do dnia 31.12.2022 r., składając reklamację Kupujący jest uprawniony w szczególności do:

a) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny (ze wskazaniem do jakiej kwoty) albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada będzie istotna – w takim wypadku Sprzedawca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymienić reklamowany towar na nowy lub usunąć wadę,
lub

b) żądania wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady – również w tym wypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego Sprzedawca może wymienić wadliwy towar na nowy (w przypadku żądania naprawy) lub naprawić towar (w przypadku żądania wymiany na nowy).

4. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie niezgodności towaru z umową/ wady na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres AWANGARDA GROUP, 33-300 Nowy Sącz, Malczewskiego 2.

6. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

9. Postanowienia niniejszego § 9 Regulaminu powyżej stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Używamy plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności i optymalnego działania naszej strony internetowej, zarządzania preferencjami, pomiaru aktywności między urządzeniami, analizy zasięgu i wyszukiwania, a także do wyświetlania i oceny spersonalizowanych treści i reklam. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Zapisz się do
newslettera i
zgarnij 5% zniżki

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj nagrodę powitalną.

Bez obaw, nie spamujemy!

Wysyłamy wiadomości tylko w przypadku ciekawych promocji i nowości.